Joan Maragall, 44
08560 MANLLEU (Barcelona)
Tels. 93 851 29 70 / 93 851 12 02
Fax 93 851 31 72
Adreça electrònica:
incos@incoszonda.com